« Kaikki artikkelit

Turkiseläinten oloja on parannettava pikaisesti

Edus­kun­ta kä­vi vii­me vuon­na laa­jan kes­kus­te­lun his­to­rian en­sim­mäi­ses­tä kan­sa­lai­sa­loit­tees­ta, jo­ka esit­ti tur­kis­tar­hauk­sen kiel­tä­mis­tä Suo­mes­sa. Edus­kun­ta ei pää­ty­nyt kiel­tä­mään tar­haus­ta, mut­ta kes­kus­te­lus­sa val­lit­si puo­lue­ra­jat ylit­tä­nyt yk­si­mie­li­syys sii­tä, et­tä eläin­ten ti­lan­net­ta tar­hoil­la on pa­ran­net­ta­va. Tar­haus­kiel­toa vas­tus­ta­neet­kin edus­ta­jat toi­vat esiin tar­peen pa­ran­taa eläin­ten olo­ja. Pa­ran­nuk­sia vaa­ti myös maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­nan aloi­tet­ta kos­ke­nut mie­tin­tö.

Tur­kis­eläin­ten pi­to­vaa­ti­muk­sia kos­ke­vaa mi­nis­te­riön ase­tus­ta ol­laan nyt uu­dis­ta­mas­sa. Uu­dis­tus­ta var­ten pe­rus­te­tun työ­ryh­män teh­tä­vä­nä on var­mis­taa, et­tä edus­kun­nan tah­to tur­kis­eläin­ten elin­olo­jen pa­ran­ta­mi­ses­ta to­teu­te­taan.

Maam­me tur­kis­tar­hoil­la kas­va­te­taan vuo­sit­tain yli nel­jä mil­joo­naa ket­tua, naa­lia, mink­kiä ja su­pi­koi­raa. Tar­hauk­seen liit­tyy lu­kui­sia eläin­suo­je­lul­li­sia epä­koh­tia, jois­ta suu­rim­mat ovat häk­kien ah­taus ja vi­rik­kei­den puu­te. Eläi­met ei­vät voi häk­ki­ym­pä­ris­tös­sä käyt­täy­tyä la­jil­leen tyy­pil­li­sel­lä ta­val­la. Ny­kyi­sen kal­tai­set häk­ki­olo­suh­teet ai­heut­ta­vat eläi­mil­le pal­jon on­gel­mia, käyt­täy­ty­mis­häi­riöi­tä, apa­tiaa, kan­ni­ba­lis­mia, sil­mä­tu­leh­duk­sia, vai­kei­ta avo­haa­vo­ja ja omien poi­kas­ten tap­pa­mis­ta.

Tur­kis­ala on teh­nyt sin­ni­käs­tä työ­tä vas­tus­taes­saan kaik­kia eläin­ten pi­toa ja olo­suh­tei­ta pa­ran­ta­via muu­tok­sia. Sik­si tur­kis­eläi­met voi­vat meil­lä edel­leen yh­tä huo­nos­ti kuin aloit­taes­sa­ni kan­san­edus­ta­ja­na 1990-lu­vun lo­pus­sa. Muu­tok­set esi­mer­kik­si häk­ki­ko­koi­hin ovat ol­leet kos­meet­ti­sia.

Ver­tai­lun vuok­si: sa­mal­la ai­ka­vä­lil­lä mo­nien mui­den eläin­ten olo­suh­teis­sa on otet­tu harp­pauk­sia eteen­päin. Kos­me­tii­kan eläin­ko­keet ja pe­rin­tei­set häk­ki­ka­na­lat on kiel­let­ty ko­ko EU:n alueel­la, jou­ti­laat ema­kot pi­de­tään ny­kyi­sin pi­ha­tos­sa tai ryh­mä­kar­si­nas­sa ja par­si­na­ve­toi­den lyp­sy­leh­mil­le on jär­jes­tet­tä­vä ja­loit­te­lu­mah­dol­li­suus ke­säai­kaan. Näi­den muu­tos­ten jäl­keen­kin tuo­tan­to­eläin­ten olois­sa on run­saas­ti pa­ran­net­ta­vaa, mut­ta muu­tok­set ovat kui­ten­kin ol­leet suu­ria ja vaa­ti­neet eläin­tuot­ta­jil­ta toi­men­pi­tei­tä ja iso­ja ta­lou­del­li­sia in­ves­toin­te­ja.

Muil­la eläin­tuo­tan­non aloil­la ke­hi­te­tään myös lain nor­me­ja eet­ti­sem­piä tuo­tan­to­muo­to­ja. Nii­tä ovat esi­mer­kik­si ka­na­lat, jois­sa on ul­koi­lu­mah­dol­li­suus, luo­mu­sian­li­ha ja lai­dun­li­ha nau­dan­tuo­tan­nos­sa. Kos­ka tur­kis­tuo­tan­nos­ta puut­tu­vat kaik­ki va­paa­eh­toi­set toi­met eet­ti­syy­den li­sää­mi­sek­si, si­to­via sää­dök­siä tar­vi­taan.

Vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä Suo­mi on jää­nyt sel­väs­ti jäl­keen mui­den Poh­jois­mai­den ta­sos­ta tur­kis­tar­haus­ta kos­ke­vas­sa lain­sää­dän­nös­sä.

Esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa ket­tu­jen kas­vat­ta­mi­nen on vuo­den 2001 alus­ta läh­tien ol­lut sal­lit­tu vain ti­lois­sa, jois­sa ke­tuil­la on kai­va­mis­mah­dol­li­suus, vi­rik­kei­tä ja mah­dol­li­suus elää luon­tai­se­na so­siaa­li­se­na ryh­mä­nä.

Tur­kis­eläin­ten olo­jen pa­ran­nuk­sil­la on kii­re. Niil­lä on myös edus­kun­nan laa­ja tu­ki.

Toi­von, et­tä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok) huo­leh­tii, et­tä ai­na­kin kaik­kein vält­tä­mät­tö­mim­mät muu­tok­set tur­kis­eläi­miä kos­ke­vaan ase­tuk­seen saa­daan to­teu­tet­tua vie­lä tä­män vaa­li­kau­den ai­ka­na.

 

Kirjoitus on alun perin julkaistu mielipidekirjoituksena Helsingin Sanomissa.

Kommentit

  1. Jani-75

    Ei turkistarhaus lopu vaikka eläinten oloja paranettaisiin ei suomi ole ruotsi ja mitä tulee hollannin turkistarhaukseen niin sehän saa jatkua haagin tuomioistuin päätti näin toukokuussa,perustelut oli hollannin parlamentin päätös rikkoi ihmisoikeuksia,koska tarhaajille ei oltu luvattu korvauksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *